อัตราค่ารักษาพยาบาลมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริกษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2561

อัตราค่ารักษาพยาบาลมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริกษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2561 ดูรายละเอียดคลิ๊ก ที่นี่

นโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการบาทต่อครั้งบริการของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่มี ท ในเขตจังหวัดสุโขทัยและนอกเขตจังหวัด

นโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการบาทต่อครั้งบริการของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่มี ท ในเขตจังหวัดสุโขทัยและนอกเขตจังหวัด ดูรายละเอียดคลิ๊ก ที่นี่

นโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก 50บาทต่อครั้งบริการในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

นโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก 50บาทต่อครั้งบริการในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ดูรายละเอียดคลิ๊กดู ที่นี่

นโยบายการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามจังหวัดในเขต 2 และข้ามรอยต่อเขต2กรณีทีมีเหตุสมควร

นโยบายการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามจังหวัดในเขต 2 และข้ามรอยต่อเขต2กรณีทีมีเหตุสมควร ดูรายละเอียดคลิ๊ก ที่นี่

นโยบายให้บริการรักษาพยาบาลผู้มีสิทธเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางผู้ป่วยนอก

นโยบายให้บริการรักษาพยาบาลผู้มีสิทธเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางผู้ป่วยนอก  ดูรายละเอียดคลิ๊ก ที่นี่

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

  1.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดูรายละเอียด   2.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด   3.รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน ตุลาคม 2560 – มิถุนายน   2561 ดูรายละเอียด   4.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดูรายละเอียด