เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

  1.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดูรายละเอียด   2.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด   3.รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน ตุลาคม 2560 – มิถุนายน   2561 ดูรายละเอียด   4.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดูรายละเอียด

1 16 17 18 19