เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

  1.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดูรายละเอียด
  2.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด
  3.รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน ตุลาคม 2560 - มิถุนายน   2561 ดูรายละเอียด
  4.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดูรายละเอียด