โครงการ ITA สสอ.

MOIT 1 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT 3 :หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT 5 :หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี พ.ศ. 2567

MOIT 6 :ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 7 :หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคลากร
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารสุข) มีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการปรพจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
  3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
  4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 8 :หน่วยงานมีการรายการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุคคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการ

MOIT 9 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนานทางด้านจริยธรรม

MOIT 10 :หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
MOIT 11 :หน่วยงานมีการต่อสนองต่อเรื่องร้องเรียนและมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 12 :หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT 13:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน
MOIT 14 :หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา
MOIT 15 :หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับใช้ทรัพยสินทางราชการที่ถูกต้อง
MOIT 16 :หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
MOIT 17 :หน่วยงานมีการายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
MOIT 18 :หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี
MOIT 19 :หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม Strong
MOIT 20 :หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื่อน : กรณีการเรี่ยรายและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
MOIT 21 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
MOIT 22 :หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
MOIT 23 :หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตราการในการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน