โครงการ ITA สสอ.

MOIT 1 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซด์ของหน่วยงาน
  1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

1.1 บันทึข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มการเยปพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน

  1. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป้นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.7 ข้อมูลการติด่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟัวความคิดเห็น

        2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

        3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

        4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

        5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศง 2564

        6. อินโฟกราฟฟิก คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

        7. ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม

       8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

       9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

       10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

       11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

       12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

       14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติฯ)

       15. รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

       16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พศ. 2565 (แบบ สขร.1)

MOIT 4 :หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2565

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปี 2565 ของหน่วยงาน

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

        2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามราบอระยะเวลาที่กำหนด

2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565

2.3 บันทึกรายงานผลผู้บริหารรับทราบ อนุญาต และแบบฟอร์มขออนุญาต

        3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดวื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และการขออนุญาตเผยแพร่ฯ

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100000 บาท และวงเงินเกิน 100000 บาท และการขออนุญาตเผยแพร่ฯ

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT 5 :หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2

MOIT 6 :ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 8 :หน่วยงานมีการรายการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุคคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการ
MOIT 9 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนานทางด้านจริยธรรม

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมคุณธรรม

3. บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ

4. รายงานการอบรม

5. ภาพกิจกรรม

6. แบบฟอร์มขอเผยแพร่

MOIT 11 :หน่วยงานมีการต่อสนองต่อเรื่องร้องเรียนและมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT 12 :หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT 13:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน
MOIT 16 :หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
MOIT 17 :หน่วยงานมีการายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
MOIT 19 :หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม Strong
MOIT 20 :หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื่อน : กรณีการเรี่ยรายและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
MOIT 21 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

       1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

  •  
  1. บันทึกขออนุมัติจัดการประชุม
  2. โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน

        2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน

       3. บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ

       4. รายงานผลการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน

       5. ภาพกิจกรรม

       6. แบบฟอร์มขอเผยแพร่

MOIT 23 :หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตราการในการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน