โครงการ ITA สสอ.

MOIT 1 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซด์ของหน่วยงาน
  1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

1.1 บันทึข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มการเยปพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน

  1. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป้นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.7 ข้อมูลการติด่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟัวความคิดเห็น

        2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

        3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

        4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

        5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศง 2564

        6. อินโฟกราฟฟิก คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

        7. ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม

       8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

       9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

       10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

       11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

       12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

       14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติฯ)

       15. รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

       16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พศ. 2565 (แบบ สขร.1)

MOIT 4 :หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2565

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปี 2565 ของหน่วยงาน

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

        2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามราบอระยะเวลาที่กำหนด

2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565

2.3 บันทึกรายงานผลผู้บริหารรับทราบ อนุญาต และแบบฟอร์มขออนุญาต

        3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดวื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และการขออนุญาตเผยแพร่ฯ

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100000 บาท และวงเงินเกิน 100000 บาท และการขออนุญาตเผยแพร่ฯ

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

EB7 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB8 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

1 บันทึกข้อความลงนาม/คำสั่งและปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่

EB8 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับดีเด่นดีมาก ไตรมาส 3

2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB8 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ ไตรมาส 3

4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ฯ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

5. ภาพถ่ายติดประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นดีมาก รอบ 2

10 ไตรมาศ 3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB8 รายงานปัญหารการเผยแพร่ข้อมูลฯ ไตรมาศที่ 4

EB9 -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานการเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย

4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลตาอสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น(ถ้ามี)

EB13 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB15 -หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB17 -หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำของหน่วยงาน
EB18 -หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน
EB20 -หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB21 -หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน

5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกินกรรม

6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น(ถ้ามี)

EB22 -หน่วยงานมีการประชุม อบรม สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนให้ความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
EB23 -หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
EB24 -หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1. บันทึกข้อความลงนามอนุมัติประกาศเจตนารมณ์การป้องกันคุกคามและเผยแพร่

2. ประกาศเจตนารมณืการป้องกันการคุกคามทางเพศ

3.คู่มือแนวทางการล่วงละเมิดและคุคามทางเพศ

4. บันทึกแจ้งเวียนฯ

EB24 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ ไตรมาส 3

5.1แบบรายงานผลปฏิบัติล่วงละเมิด

5. บันทึกรายงานผลกำกับติดตามมาตรการป้องแนและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯ

5. รายงานการกกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ไตรมาส4

EB24 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ ไตรมาส 3

6 แบบฟอร์มการเผยแพร่

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส4

7.ภาพรณรงค์หยุด คกคามทางเพศ

EB25 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB26 -หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยควมสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้