วิสัยทัศน์/พันธกิจ

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากวิสัยทัศน์ขององค์กร

เพื่อบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ และค่านิยมโรงพยาบาล นั้น โรงพยาบาลได้ดำเนินการตามระบบงาน และมาตรการ ดังนี้
1.ทีมนำสนับสนุนให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ระดมความคิด จัดทำผลงาน/นวัตกรรม ร่วมระดมความคิดร่วมกับทีมนำโรงพยาบาล ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ทำให้ได้ทิศทางการพัฒนารพ. ในฐานะรพ. F2 ตามสาขาเฉพาะทางที่ชัดเจน
2.จัดมหกรรมคุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ส่งผลงาน/นวัตกรรมนำเสนอในระดับโรงพยาบาล
3.สนับสนุนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพ ผ่านการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
ทำให้เกิดผลลัพธ์ มีผลงาน/นวัตกรรมเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย (20 ผลงาน/ปี) นำเสนอต่อเวทีแลกเปลี่ยนผลงานคุณภาพในระดับจังหวัด และระดับเขต

ผู้นำเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยม

เพื่อบรรลุเป้าหมาย ผู้นำเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยม MOPH นั้น
1.ผู้อำนวยการรพ.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด
2.ผู้อำนวยการรพ.ดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.ผู้อำนวยการรพ.เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
4.ทีมนำ ได้มีการกำหนดนโยบายวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้ 2P Safety กำหนดให้ทุกหน่วยงานนำมาดูแลผู้ป่วยใช้ SIMPLE และมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย กิจกรรมทบทวนในทุกหน่วยงาน กำหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

สมรรถนะหลักขององค์กร

โรงพยาบาลคีรีมาศสามารถให้บริการสุขภาพให้ครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มาตรวจรักษาโรคทั่วไป  ความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจึงมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย รวมถึงสามารถดำเนินงานร่วมกับชุมชนได้โดยไม่มีข้อร้องเรียน

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

1.การทำให้ โรงพยาบาลมี “ภาพลักษณ์” ที่ดี ประชาชนในพื้นที่ยอมรับ ศรัทธา และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในเรื่องที่โรงพยาบาลร้องขอ
2.ความสามารถในการโน้มน้าวให้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม ชมรม ในชุมชน และภาคประชาชน  โดยที่เครือข่ายความร่วมมือที่ต้องการ มีลักษณะที่ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น มีความรู้สึกร่วมอย่างลึกซึ้งในการบรรลุเป้าหมาย  และมีการร่วมมือและหรือสนับสนุนกันอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
3.ความสามารถในการใช้ต้นทุน ที่มีในพื้นที่ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชนทำได้มากขึ้น และดีขึ้น
4.ความสามารถในการทำให้ระบบงานของโรงพยาบาล สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงาน
5.ความสามารถในการทำให้ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล รักที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเสมอ โดยที่มีความสามารถในการ คิดเชิงวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิต และเผยแพร่ความรู้ที่เกิด ขึ้นได้
6.ความสามารถในการทำให้เจ้าหน้าที่รักโรงพยาบาล รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล และผูกพันกับโรงพยาบาล