รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561