ITA – ปีงบ 2567

MOIT 1 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

1.2 นโยบายผู้บริหารฯ

1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครอง

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.1 บันทึกข้อความ

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแร่ข้อมูล

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6 Infographic คก.จริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ)

8. นโยบายและยุทธสาสตร์ของหน่วยงาน

9 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

10  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 (ไตรมาส 2)

–  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ไตรมาส4

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566

ข้อ 11 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส2

– รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2

– แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3

– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ของหน่วยงานไตรมาส4

12 & 13 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.1 คู่มือการให้บริการ ลิกนิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ (ภารกิจหลัก)

14.2 คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง (ภารกิจสนับสนุน)

15. ขั้นตอตอนการให้บริการ ผ ป นอก

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้อ

รายงานผลการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป(ไตรมาส2)

-รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ ไตรมาส 3

-รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปี 2566 ไตรมาส4

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต(ไตรมาส2)

-รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

18.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

18.3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

-รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ไตรมาส2)

-ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2567 ไตรมาส2

18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60

18.5 สขร 1 ไตรมาส 1

-สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (ไตรมาส 2)

-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาส 3

-MOIT2 ข้อ18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในต่ละรอบเดือน ปี 2566 (สขร.1) ไตรมาส4

MOIT 3 :หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 :หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. บันทึกข้อความ

ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ รับทราบแผน (ไตรมาส 3)

ข้อ 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 1.4 คำสั่ง ผิด ปลดประกาศ

ข้อ 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

-บันทึกรายงานผู้บริหารไตรมาส4

บันทึกข้อความ   (ไตรมาส2)

ข้อ 1 (5) แบบฟอร์มเผยแพร่

2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ 2567

ไตรมาส 3

ข้อ 2.2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน) ปี67

ข้อ 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

ข้อ 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ

ข้อ 3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 2 (1) บันทึกข้อความ

ข้อ 2 (2.1) งบลงทุน

-รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน(ค่าเสื่อม)(ไตรมาส2)

-รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบลงทุน(ไตรมาส2)

– รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ไตรมาส 3

– รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ไตรมาส 4

ข้อ 2 (2.2) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เงินบำรุง(ไตรมาส2)

ข้อ2.2 งบดำเนินงาน ไตรมาส 2

– ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน ไตรมาส 4

ข้อ 2 (3) แบบฟอร์มอผยแพร่

3. หนังสือจดสรรงบประมาณ

ข้อ 3 (1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

ข้อ 3 (2) ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60

ข้อ 3 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่

แบบฟอร์มการเผยแพร่(ไตรมาส2)

– แบบฟอร์มอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

4. คำสั่ง ผิด ปลดประกาศ

MOIT 5 :หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ(ไตรมาส2)

-บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

-บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารไตรมาส4

2 สขร.1 ตุลาคม 2566(ไตรมาส1)

 สขร. 1 พฤศจิกายน 2566(ไตรมาส1)

สขร. 1 ธันวาคม 2566(ไตรมาส1)

– สขร.1 มกราคม 2567(ไตรมาส2)

– สขร.1 กุมภาพันธ์ 2567(ไตรมาส2)

– สขร.1 มีนาคม 2567(ไตรมาส2)

-สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2566 ไตรมาส4

-สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2566 ไตรมาส4

-สขร. 1 เดือน กันยายน 2566ไตรามาส4

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ มกราคม 67 ถึง มีนาคม 67

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส1)

– แบบฟอร์มการเผยแพร่(ไตรมาส3)

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

สขร. 1 เดือน ต.ค.65

สขร. 1 เดือน ธ.ค.65

สขร. 1 เดือน พ.ย.65

ไตรมาส 3

MOIT 7 :หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 8 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT 10 :หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ข้อ 1 บันทึกข้อความ

ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารไตรมาส4

ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

ข้อ2.1 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส2

ข้อ 2.2 สรุปผลการดำเนินงานรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาส2

ข้อ2.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส4

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

MOIT 11 :หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT 13 :หน่วยงานประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25652566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT 14 :หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT 15 :หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 16 :หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 19 :หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 20 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

MOIT 21 :หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

MOIT 22 :หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน