ประวัติโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลคีรีมาศเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 61   หมู่ 7

ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย   มี พื้นที่ 31ไร่ มีระยะทางห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ 20 กิโลเมตร มีจำนวนประชากรในอำเภอทั้งหมด 57,444  คน จากการสำรวจในปี 2550 เดิมโรงพยาบาลคีรีมาศเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง   เปิดทำการเมื่อ ปี พ.ศ. 2512  ต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็น ศูนย์การแพทย์และอนามัยอำเภอ  โดยมีแพทย์ประจำการ ท่านแรกคือ นพ. สมบัติ  วัชรินทร์ยานนต์  ท่านต่อมา คือ  พญ. สุเจน ลิปิมาศ ในปี  2520  ได้ยกระดับจากศูนย์การแพทย์และอนามัยอำเภอขึ้นเป็น โรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด 10 เตียง ผู้มารับบริการทางโรงพยาบาลคีรีมาศเป็นประชาชนในเขตอำเภอคีรีมาศ รวมทั้งอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สถานที่คับแคบ ดังนั้น  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิม) และ พระครูพิลาศ ธรรมคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยปัจจุบัน จึงดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อก่อตั้ง จำนวน 30 ล้านบาทเศษ ร่วมกับจัดหาทุนและที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ โดยความร่วมมือจากเจ้าคณะจังหวัด  และผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินและถมที่เป็นจำนวนหนึ่งล้านบาทเศษ ซึ่งห่างจาก อำเภอคีรีมาศประมาณ  1 กิโลเมตร และยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงในปี 2538 และเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2538  จนถึงปัจจุบัน