ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2560ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)