โครงการ ITA

"MOIT
1.1 บันทึกข้อความ 1.2.คำสั่ง ประกาศ 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ 1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ 2.1 บันทึกข้อความ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแร่ข้อมูล 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
"MOIT
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 1.2 นโยบายผู้บริหารฯ 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 1.4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 1.5 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครอง 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 2.1 บันทึกข้อความ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแร่ข้อมูล 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 6 Infographic คก.จริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ) 8. นโยบายและยุทธสาสตร์ของหน่วยงาน 9 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 – รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 (ไตรมาส 2) –  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 – รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ไตรมาส4 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566 – รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 – แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ของหน่วยงานไตรมาส4 12 & 13 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14.1 คู่มือการให้บริการ ลิกนิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ (ภารกิจหลัก) 14.2 .คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง (ภารกิจสนับสนุน) 15. ขั้นตอตอนการให้บริการ ผ ป นอก 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้อ -รายงานผลการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป(ไตรมาส2) -รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ ไตรมาส 3 -รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปี 2566 ไตรมาส4 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน -รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต(ไตรมาส2) -รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 18.3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ -รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ไตรมาส2) -ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 -ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 ไตรมาส4 18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60 18.5 สขร 1 ไตรมาส 1 -สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (ไตรมาส 2) -แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาส 3 -MOIT2 ข้อ18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในต่ละรอบเดือน ปี 2566 (สขร.1) ไตรมาส4
"MOIT
1. บันทึกช้อความ 2 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่
"MOIT
1. บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3) -บันทึกรายงานผู้บริหารไตรมาส4 – บันทึกข้อความ(ไตรมาส2) ข้อ 1 (5) แบบฟอร์มเผยแพร่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ข้อ 2 (1) บันทึกข้อความ ข้อ 2 (2.1) งบลงทุน -รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน(ค่าเสื่อม)(ไตรมาส2) -รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบลงทุน(ไตรมาส2) – รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ไตรมาส 3 – รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ไตรมาส 4 ข้อ 2 (2.2) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เงินบำรุง(ไตรมาส2) ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานงบดำเนินงาน ไตรมาส 3 – ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน ไตรมาส 4 ข้อ 2 (3) แบบฟอร์มอผยแพร่ 3. หนังสือจดสรรงบประมาณ ข้อ 3 (1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ ข้อ 3 (2) ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60 ข้อ 3 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่ -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส2) – แบบฟอร์มอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3) -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4 4. คำสั่ง ผิด ปลดประกาศ
"MOIT
1. บันทึกข้อความ -บันทึกข้อความ(ไตรมาส2) -บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3) -บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารไตรมาส4 2 แบบแสดง สขร.1 เดือนมีนาคม 2566(ไตรมาส2) -แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566(ไตรมาส2) -แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566(ไตรมาส2) – สขร.1 พฤษภาคม 2566(ไตรมาส3) – สขร.1 มิถุนายน 2566(ไตรมาส3) – สขร.1 เมษายน 2566(ไตรมาส3) -สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2566 ไตรมาส4 -สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2566 ไตรมาส4 -สขร. 1 เดือน กันยายน 2566ไตรามาส4 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส2) – แบบฟอร์มการเผยแพร่(ไตรมาส3) -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4 สขร. 1 เดือน ต.ค.65 สขร. 1 เดือน ธ.ค.65 สขร. 1 เดือน พ.ย.65
"MOIT
ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ(ไตรมาส2) ข้อ 1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ไตรมาส2) ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่(ไตรมาส2) ข้อ 2.1 บันทึกข้อความ (ไตรมาส2) ข้อ 2.2แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ไตรมาส2) ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ (ไตรมาส2)
"MOIT
ข้อ 1 บันทึกข้อความ ข้อ 1 บันทึกรายงาน(ไตรมาส3) ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการ ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินฯ(ไตรมาส3) ข้อ 3 มีหลักฐานการประกาศรายงาน ข้อ 3 หลักฐานประกาศ(ไตรมาส3) ข้อ 4 การขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณชน ข้อ 4 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่(ไตรมาส3)
"MOIT
ข้อ 1.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ ข้อ 1.2 โครงการ ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ข้อ 3 บันทึกรายงานผู้บริหาร ข้อ 4 สรุปโครงการ ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่
"MOIT
ข้อ 1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ 3 หลักฐานแสงถึงช่องทางการร้องเรียน ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
"MOIT
ข้อ 1 บันทึกข้อความ ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารไตรมาส4 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ข้อ2.1 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส4 ข้อ 2.2 สรุปผลการดำเนินงานรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อ2.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4
"MOIT
ข้อ 1.1 บันทีกข้อความผู้บริหารลงนามอนุมัติโครงการ ข้อ 1.2 โครงการ ข้อ 2 และ 3 รายงานการประชุม ข้อ 4 สรุปโครงการสุขภาพจิต 66 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาแกนนำเครือข่ายฯ ข้อ 6 บันทีกรายงานผลการดำเนินงาน ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่
"MOIT
ข้อ 1 บันทึกข้อความ ข้อ1 บันทึกรายงานผู้บริหาร ไตรมาส4 ข้อ 2 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ข้อ2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส4 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่
"MOIT
ข้อ 1 บันทึกข้อความ ข้อ 2 รายงานการประเมิน ข้อ3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่
"MOIT
ข้อ 1 บันทึกข้อความ ข้อ 2.1 แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ ยืมไปใช้ในสถานที่ ข้อ 2.2 แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ ยืมไปใช้นอกสถานที่ ข้อ 2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุ ข้อ 2.4 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ข้อ 2.5 มีกลไลการกำกับติดตาม ข้อ 3.1 แนวทางการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ข้อ 3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ข้อ 3.3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเเภทใช้สิ้นเปลือง ข้อ 3.4 มีกลไรการกำกับติดตาม ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ตามข้อ2 และ3 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
"MOIT
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร 2.2 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบการทุจริตฯ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร 1.2 แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลคีรีมาศ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
"MOIT
ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ข้อ 2.1 บันทึกข้อคววามรับทราบ ข้อ 2.2 รายงานผลตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม ข้อ 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบ ข้อ1.1 บันทึกรายงานผู้บริหาร(ป้องกันปราบปรามการทุจริต)ไตรมาส4 ข้อ1.2 รายงานผลตามแผนการป้องกัน ปราบปราบการทุจริต ไตรมาส4 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้อ2.1 บันทึกรายงานผู้บริการ(จริยธรรม) ไตรมาส4 ข้อ2.2 รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไตรมาส4 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(จริยธรรม) ไตรมาส4 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล
"MOIT
ข้อ 1 หนังสือขอเชิญประชุม MOIT17 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส4 ข้อ 2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงไตรมาส4 ข้อ 3 บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหาร MOIT17 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4 ข้อ 4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
"MOIT
ข้อ 1 บันทึกข้อความ ข้อ 2 มาตรการป้องกันการทุจริต ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
"MOIT
ข้อ 1 บันทึกข้อความ MOIT19 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส4 ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรฯ MOIT19 ข้อ2 รายงานการเรี่ยไร ไตรมาส4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ MOIT19 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4
"MOIT
ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ข้อ 1.2 โครงการ.pdf ข้อ 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ข้อ 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม ข้อ 4 รายงานสรุปผลจัดประชุมโครงการฯ ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
"MOIT
ข้อ1 บันทึกข้อความ ข้อ2 ประกาศเจตนารมย์ ตามข้อ 1.1ถึงข้อ 1.3 ข้อ3 และ ข้อ 4 มีกิจกรรมประกาศและภาพถ่าย ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
"MOIT
ข้อ1 บันทึกข้อความ MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส4 ข้อ2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ MOIT22 ข้อ2 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานไตรมาส4 ข้อ3 บันทึกแจ้งเวียน MOIT22 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส4

MOIT 1 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซด์ของหน่วยงาน

 1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

1.1 บันทึข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2.มีคำสั่ง มาตรการ กลไก อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มการเยปพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน

 1. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์

2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป้นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560

1.5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.7 ข้อมูลการติด่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟัวความคิดเห็น

2.9 สรุปแผนไตรมาส 2

2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาส 2

2.18 แบบฟอร์มการเผยแพร๋ฯ ไตรมาส2

 1. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT2 ข้อ 9 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี ไตรมาส 3

MOIT2 ข้อ 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf

MOIT 2 ข้อ 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT2 ข้อ 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

15. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17.3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบดำเนินงาน ไตรมาส 4

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

 

MOIT 4 :หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ งบลงทุนฯ

4.1.2 บันทึกข้อความรายงานงบดำเนินงานฯ

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
 2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2565
 3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปี 2565 ของหน่วยงาน
 4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกา
  1. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามราบอระยะเวลาที่กำหนด

  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
  2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  2.1งบดำเนินงาน

  4.2.2 รายงานงบดำเนินการ ไตรมาสที่2

  2.2  งบลงทุน

  4.2.1 รายงานงบลงทุน ไตรมาสที่2

  ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

  1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดวื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และการขออนุญาตเผยแพร่ฯ
  2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100000 บาท และวงเงินเกิน 100000 บาท และการขออนุญาตเผยแพร่ฯ
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
  4. 4.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT4 ข้อ 2.1 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด งบลงทุน

MOIT4 ข้อ 2. ย่อย 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 ข้อ 2. ย่อย 3 MOIT4 ข้อ 2. ย่อย 3

MOIT4 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด งบดำเนินงาน

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน

2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 :หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริการรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่ฯ
 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1 ) ไตรมาสที่ 1

2.1 เดือนตุลาคม 2564

2.2 เดือนพฤศจิกายน 2564

2.3 เดือนธันวาคม 2564

2.4เดือนธันวาคมไตรมาส2

2.4เดือน มกราคม 2565ไตรมาส2

2.5เดือนกุมภาพันธ์ 2565ไตรมาส2

2.6เดือนมีนาคม2565ไตรมาส2

5.1.6 บันทึกข้อความเดือนมีนาคมฯไตรมาส2

5.2.3. สขร.1 ธคไตรมาส2

5.2.4 สขร.1 มคไตรมาส2

5.2.5 สขร.1 กพ ไตรมาส2

5.2.6 สขร. 1 มีค. ไตรมาส2

5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ ไตรมาส2

 1. แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พฤษภาคม 65

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มิถุนายน 65

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน เมษายน 65

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2565

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 2 แสดงแบบ สขร. 1เดือน มิถุนายน 2565

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565

2. ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565

2. ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 8 -หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8.1 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ไตรมาส2

8.2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส2

8.3 .2 คู่มือดูแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนไตรมาส2

8.3 หลักฐานการประกาสรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ไตรมาส2

8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส2

MOIT8 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุ

MOIT8 ข้อ 2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

MOIT8 ข้อ 3มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณ

MOIT8 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT10 -หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT11 -หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT12 -หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT13 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

MOIT14 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

MOIT17 -หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT 19 -หน่วยงานมีกากำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซ้อนทับของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามเอกชนSTRONG

 

MOIT 20 -หน่วยงานมีการรายงานผลส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 21 -หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคคลากรในหน่วยและการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน ไตรมาส2

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส2

4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน ไตรมาส2

5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกินกรรม ไตรมาส2

6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ไตรมาส2

MOIT23 -หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

EB24 -หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1. บันทึกข้อความลงนามอนุมัติประกาศเจตนารมณ์การป้องกันคุกคามและเผยแพร่

2. ประกาศเจตนารมณืการป้องกันการคุกคามทางเพศ

3.คู่มือแนวทางการล่วงละเมิดและคุคามทางเพศ

4. บันทึกแจ้งเวียนฯ

EB24 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ ไตรมาส 3

5.1แบบรายงานผลปฏิบัติล่วงละเมิด

5. บันทึกรายงานผลกำกับติดตามมาตรการป้องแนและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯ

5. รายงานการกกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ไตรมาส4

EB24 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ ไตรมาส 3

6 แบบฟอร์มการเผยแพร่

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส4

7.ภาพรณรงค์หยุด คกคามทางเพศ

EB25 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 -หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยควมสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้

MOIT 1 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

1.2 นโยบายผู้บริหารฯ

1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

1.4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.5 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครอง

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.1 บันทึกข้อความ

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแร่ข้อมูล

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6 Infographic คก.จริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ)

8. นโยบายและยุทธสาสตร์ของหน่วยงาน

9 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 (ไตรมาส 2)

–  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ไตรมาส4

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566

– ายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ของหน่วยงานไตรมาส4

12 & 13 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.1 คู่มือการให้บริการ ลิกนิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ (ภารกิจหลัก)

14.2 .คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง (ภารกิจสนับสนุน)

15. ขั้นตอตอนการให้บริการ ผ ป นอก

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้อ

รายงานผลการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป(ไตรมาส2)

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ ไตรมาส 3

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปี 2566 ไตรมาส4

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต(ไตรมาส2)

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

18.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

18.3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ไตรมาส2)

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 ไตรมาส4

18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60

18.5 สขร 1 ไตรมาส 1

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (ไตรมาส 2)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาส 3

MOIT2 ข้อ18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในต่ละรอบเดือน ปี 2566 (สขร.1) ไตรมาส4

MOIT 3 :หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 :หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

บันทึกรายงานผู้บริหารไตรมาส4

บันทึกข้อความ(ไตรมาส2)

ข้อ 1 (5) แบบฟอร์มเผยแพร่

2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

ข้อ 2 (1) บันทึกข้อความ

ข้อ 2 (2.1) งบลงทุน

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน(ค่าเสื่อม)(ไตรมาส2)

-รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบลงทุน(ไตรมาส2)

– รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ไตรมาส 3

– รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ไตรมาส 4

ข้อ 2 (2.2) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เงินบำรุง(ไตรมาส2)

ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานงบดำเนินงาน ไตรมาส 3

– ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน ไตรมาส 4

ข้อ 2 (3) แบบฟอร์มอผยแพร่

3. หนังสือจดสรรงบประมาณ

ข้อ 3 (1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

ข้อ 3 (2) ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60

ข้อ 3 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส2)

– แบบฟอร์มอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

4. คำสั่ง ผิด ปลดประกาศ

MOIT 5 :หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ(ไตรมาส2)

บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารไตรมาส4

2 แบบแสดง สขร.1 เดือนมีนาคม 2566(ไตรมาส2)

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566(ไตรมาส2)

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566(ไตรมาส2)

สขร.1 พฤษภาคม 2566(ไตรมาส3)

สขร.1 มิถุนายน 2566(ไตรมาส3)

สขร.1 เมษายน 2566(ไตรมาส3)

สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2566 ไตรมาส4

สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2566 ไตรมาส4

สขร. 1 เดือน กันยายน 2566ไตรามาส4

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส2)

แบบฟอร์มการเผยแพร่(ไตรมาส3)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

สขร. 1 เดือน ต.ค.65

สขร. 1 เดือน ธ.ค.65

สขร. 1 เดือน พ.ย.65

MOIT 7 :หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 8 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT 11 :หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT 13 :หน่วยงานประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25652566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT 14 :หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT 15 :หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 16 :หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อ 2.1 บันทึกข้อคววามรับทราบ

ข้อ 2.2 รายงานผลตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่

ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบ

ข้อ1.1 บันทึกรายงานผู้บริหาร(ป้องกันปราบปรามการทุจริต)ไตรมาส4

ข้อ1.2 รายงานผลตามแผนการป้องกัน ปราบปราบการทุจริต ไตรมาส4

ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ2.1 บันทึกรายงานผู้บริการ(จริยธรรม) ไตรมาส4

ข้อ2.2 รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไตรมาส4

ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(จริยธรรม) ไตรมาส4

ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

MOIT 18 :หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT 19 :หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 20 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

MOIT 21 :หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

 

MOIT 1 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

1.2 นโยบายผู้บริหารฯ

1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครอง

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.1 บันทึกข้อความ

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแร่ข้อมูล

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6 Infographic คก.จริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ)

8. นโยบายและยุทธสาสตร์ของหน่วยงาน

9 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 (ไตรมาส 2)

–  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ไตรมาส4

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566

– รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2

– แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3

– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ของหน่วยงานไตรมาส4

12 & 13 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.1 คู่มือการให้บริการ ลิกนิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ (ภารกิจหลัก)

14.2 คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง (ภารกิจสนับสนุน)

15. ขั้นตอตอนการให้บริการ ผ ป นอก

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้อ

-รายงานผลการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป(ไตรมาส2)

-รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ ไตรมาส 3

-รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปี 2566 ไตรมาส4

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

-รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต(ไตรมาส2)

-รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

18.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

18.3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

-รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ไตรมาส2)

-ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3

-ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 ไตรมาส4

18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60

18.5 สขร 1 ไตรมาส 1

-สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (ไตรมาส 2)

-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาส 3

-MOIT2 ข้อ18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในต่ละรอบเดือน ปี 2566 (สขร.1) ไตรมาส4

MOIT 3 :หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 :หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. บันทึกข้อความ

ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ รับทราบแผน

ข้อ 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 1.4 คำสั่ง ผิด ปลดประกาศ

ข้อ 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

-บันทึกรายงานผู้บริหารไตรมาส4

– บันทึกข้อความ(ไตรมาส2)

ข้อ 1 (5) แบบฟอร์มเผยแพร่

2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ 2567

ข้อ 2.2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน) ปี67

ข้อ 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

ข้อ 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ

ข้อ 3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 2 (1) บันทึกข้อความ

ข้อ 2 (2.1) งบลงทุน

-รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน(ค่าเสื่อม)(ไตรมาส2)

-รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบลงทุน(ไตรมาส2)

– รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ไตรมาส 3

– รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ไตรมาส 4

ข้อ 2 (2.2) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เงินบำรุง(ไตรมาส2)

ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานงบดำเนินงาน ไตรมาส 3

– ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน ไตรมาส 4

ข้อ 2 (3) แบบฟอร์มอผยแพร่

3. หนังสือจดสรรงบประมาณ

ข้อ 3 (1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

ข้อ 3 (2) ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60

ข้อ 3 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส2)

– แบบฟอร์มอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

4. คำสั่ง ผิด ปลดประกาศ

MOIT 5 :หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความ

-บันทึกข้อความ(ไตรมาส2)

-บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

-บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารไตรมาส4

2 สขร.1 ตุลาคม 2566(ไตรมาส1)

 สขร. 1 พฤศจิกายน 2566(ไตรมาส1)

สขร. 1 ธันวาคม 2566(ไตรมาส1)

– สขร.1 พฤษภาคม 2566(ไตรมาส3)

– สขร.1 มิถุนายน 2566(ไตรมาส3)

– สขร.1 เมษายน 2566(ไตรมาส3)

-สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2566 ไตรมาส4

-สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2566 ไตรมาส4

-สขร. 1 เดือน กันยายน 2566ไตรามาส4

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส1)

– แบบฟอร์มการเผยแพร่(ไตรมาส3)

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

สขร. 1 เดือน ต.ค.65

สขร. 1 เดือน ธ.ค.65

สขร. 1 เดือน พ.ย.65

MOIT 6 :ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ(ไตรมาส2)

ข้อ 1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ไตรมาส2)

ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่(ไตรมาส2)

ข้อ 2.1 บันทึกข้อความ (ไตรมาส2)

ข้อ 2.2แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ไตรมาส2)

ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ (ไตรมาส2)

MOIT 7 :หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 1 บันทึกข้อความ

ข้อ 1 บันทึกรายงาน(ไตรมาส3)

ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินฯ(ไตรมาส3)

ข้อ 3 มีหลักฐานการประกาศรายงาน

ข้อ 3 หลักฐานประกาศ(ไตรมาส3)

ข้อ 4 การขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณชน

ข้อ 4 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่(ไตรมาส3)

MOIT 8 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ข้อ 1.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

ข้อ 1.2 โครงการ

ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ข้อ 3 บันทึกรายงานผู้บริหาร

ข้อ 4 สรุปโครงการ

ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 9 :หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

ข้อ 1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 3 หลักฐานแสงถึงช่องทางการร้องเรียน

ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

MOIT 10 :หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ข้อ 1 บันทึกข้อความ

ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารไตรมาส4

ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

ข้อ2.1 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส4

ข้อ 2.2 สรุปผลการดำเนินงานรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ2.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส4

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

MOIT 11 :หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

ข้อ 1.1 บันทีกข้อความผู้บริหารลงนามอนุมัติโครงการ

ข้อ 1.2 โครงการ

ข้อ 2 และ 3 รายงานการประชุม

ข้อ 4 สรุปโครงการสุขภาพจิต 66

ข้อ 5 ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาแกนนำเครือข่ายฯ

ข้อ 6 บันทีกรายงานผลการดำเนินงาน

ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT 12 :หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

ข้อ 1 บันทึกข้อความ

ข้อ1 บันทึกรายงานผู้บริหาร ไตรมาส4

ข้อ 2 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ข้อ2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส4

ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน

ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT 13 :หน่วยงานประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25652566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

ข้อ 1 บันทึกข้อความ

ข้อ 2 รายงานการประเมิน

ข้อ3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่

MOIT 14 :หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ข้อ 1 บันทึกข้อความ

ข้อ 2.1 แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ ยืมไปใช้ในสถานที่

ข้อ 2.2 แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ ยืมไปใช้นอกสถานที่

ข้อ 2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุ

ข้อ 2.4 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ ครุภัณฑ์

ข้อ 2.5 มีกลไลการกำกับติดตาม

ข้อ 3.1 แนวทางการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

ข้อ 3.3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเเภทใช้สิ้นเปลือง

ข้อ 3.4 มีกลไรการกำกับติดตาม

ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ตามข้อ2 และ3

ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

 

MOIT 15 :หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.2 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบการทุจริตฯ

1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

1.2 แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลคีรีมาศ

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

MOIT 16 :หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อ 2.1 บันทึกข้อคววามรับทราบ

ข้อ 2.2 รายงานผลตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่

ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบ

ข้อ1.1 บันทึกรายงานผู้บริหาร(ป้องกันปราบปรามการทุจริต)ไตรมาส4

ข้อ1.2 รายงานผลตามแผนการป้องกัน ปราบปราบการทุจริต ไตรมาส4

ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ2.1 บันทึกรายงานผู้บริการ(จริยธรรม) ไตรมาส4

ข้อ2.2 รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไตรมาส4

ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(จริยธรรม) ไตรมาส4

ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

MOIT 17 :หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

ข้อ 1 หนังสือขอเชิญประชุม

MOIT17 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส4

ข้อ 2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงไตรมาส4

ข้อ 3 บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหาร

MOIT17 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

ข้อ 4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

MOIT 18 :หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ข้อ 1 บันทึกข้อความ

ข้อ 2 มาตรการป้องกันการทุจริต

ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน

ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

MOIT 19 :หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 1 บันทึกข้อความ

MOIT19 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส4

ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรฯ

MOIT19 ข้อ2 รายงานการเรี่ยไร ไตรมาส4

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT19 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

MOIT 20 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ข้อ 1.2 โครงการ.pdf

ข้อ 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง

ข้อ 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม

ข้อ 4 รายงานสรุปผลจัดประชุมโครงการฯ

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 21 :หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

ข้อ1 บันทึกข้อความ

ข้อ2 ประกาศเจตนารมย์ ตามข้อ 1.1ถึงข้อ 1.3

ข้อ3 และ ข้อ 4 มีกิจกรรมประกาศและภาพถ่าย

ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

 

MOIT 22 :หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อ1 บันทึกข้อความ

MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส4

ข้อ2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

MOIT22 ข้อ2 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานไตรมาส4

ข้อ3 บันทึกแจ้งเวียน

MOIT22 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส4