โครงการ ITA

 

1.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  รายละเอียด
2.เอกสารแต่งตั้งตณะกรรมการการบริหารการพัฒนาระบบเชิงความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 2561   รายละเอียด
3.เอกสารคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน   รายละเอียด
4.รายงานการจัดประชุม ITA และเผยแพร่ใน WebSite ประจำเดือน ธันวาคม 2560   รายละเอียด
5.รายงานการจัดประชุม ITA และเผยแพร่ใน WebSite ประจำเดือน มีนาคม 2561   รายละเอียด
6.เอกสารและรายงานการขออนุมัติจัดทำระเบียบ ผลประโยชน์ทับซ้อน   รายละเอียด
7.เอกสารรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของกลุ่ม No Corruption Of KRM   รายละเอียด
8.เอกสารคู่มือ Flow Chart งาน ITA รายละเอียด
9.เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกำหนดมาตรฐานการตรวจคัดกรอง  รายละเอียด
10.เอกสารการปฏิบัติงานให้สุขศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2561  รายละเอียด
11.เอกสารการปฏิบัติงานให้สุขศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2560  รายละเอียด
12.เอกสารการปฏิบัติงานให้สุขศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2561  รายละเอียด
13.เอกสารการปฏิบัติงานให้สุขศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำเดือน กุมภษพันธ์ 2561  รายละเอียด
14.เอกสารการปฏิบัติงานให้สุขศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  รายละเอียด
15.เอกสารการปฏิบัติงานให้สุขศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2560  รายละเอียด
16.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี2561 รายละเอียด
17.เอกสารายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียด
18.เอกสารสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี2560 รายละเอียด
19.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลคีรีมาศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
20.EB11 รายละเอียด
21.รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 ประจำวันที่ 2 มีค.61 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด
22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 รายละเอียด
23.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 รายละเอียด
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน2561 รายละเอียด

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

รายละเอียด

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายละเอียด

 • EB3.1 สขร.มีนาคม

รายละเอียด

 • EB3.2 สขร.เมษายน

รายละเอียด

 • EB3.3 สขร.พฤษภาคม

รายละเอียด

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

รายละเอียด

 • EB4.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียด

 • EB4.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม

รายละเอียด

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

รายละเอียด

 • EB5.1 โครงการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอาย

รายละเอียด

 • EB5.2 โครงการ

รายละเอียด

 • EB5.3 แผ่นพับ

รายละเอียด

 • EB5.4 รายงานการประชุม

รายละเอียด

 • EB5.5 สรุปผลการดำเนินงานพลัดตกหกล้ม

รายละเอียด

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

รายละเอียด

 • EB6.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ EB6

รายละเอียด

 • EB6.2 สรุปผลการดำเนินงานพลัดตกหกล้ม-1

รายละเอียด

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

รายละเอียด

 • EB7.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ EB7

รายละเอียด

 • EB7.2 สรุปผลการดำเนินงานพลัดตกหกล้ม-1

รายละเอียด

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียด

 • EB8.1 การเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายละเอียด

 • EB8.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียด

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียด

 • EB9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
รายละเอียด
 • EB9.2  วัสิยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
รายละเอียด
 • EB9.3  ยุทธศาสตร์ที่ดกี่ยวข้องระดับประเทศ
รายละเอียด
 • EB9.4  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รายละเอียด
 • EB9.5  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป 2560
รายละเอียด
 • EB9.6  จรรยาบรรณกระทรวง (MOPH CODE OF Conduct)
รายละเอียด
 • EB9.7  นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลคีรีมาศ
รายละเอียด
 • EB9.8  แผนปฏิบัติการประจำปี2562
รายละเอียด
 • EB9.9  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ี่มีการร้องเรียน
รายละเอียด
 • EB9.10  สรุปข้อร้องเรียน
รายละเอียด
 • EB9.11  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2561
รายละเอียด
 • EB9.12  ประกาศสป.-2560
รายละเอียด
 • EB9.13  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
 • EB9.14  คู่มือปฏิบัติการเรือ่งร้องเรียน
รายละเอียด
 • EB9.15  มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ตามภารกิจการให้บริการประชาชน
รายละเอียด

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายละเอียด

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

รายละเอียด

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายละเอียด

 • EB12.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียด

 • EB12.2 แผนควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัด

รายละเอียด

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

รายละเอียด

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบ  ปีงบประมาณ

รายละเอียด

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

รายละเอียด

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

รายละเอียด

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียด

 • EB17.1 การรับสินบน

รายละเอียด

 • EB17.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียด

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

รายละเอียด

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

รายละเอียด

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายละเอียด

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายละเอียด

 • EB21.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียด

 • EB21.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียด

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   หรือไม่

รายละเอียด

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

 • EB25.1 การปฎิบัติตามคู่มือการให้บริการประชาชน

รายละเอียด

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

รายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB5 - หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักฯ

EB9 -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB11 -หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)

EB13 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงานต่ำ

EB14 -หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB17 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB19 -หน่วยงานมีการรวบรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุ่งการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB23 -หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB24 -หน่วยงานมีการกำกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

EB25 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 -หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยควมสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

EB2 - หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันทึก

1.1  ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2  นโยบายของผู้บริหาร

1.3  โครงสร้างของหน่วยงาน

1.4  หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้ง

1.5  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564

1.7  ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพย์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

1.8  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจภาระกิจของหน่วยงาน

1.9  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH รพ.กระทรวง

1.10  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

1.11  พระราชบัญญัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.12  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.13  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

1.15  จรรยาบรรณกระทรวง ฯ

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผลฯ

หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ

หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ

7.1 รายงานผลข้อร้องเรียน ปี 2563

8  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)7.1แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2562

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

9.3  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีตามรอบระยะเวลา

9.4 ประการสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

9.5  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร.1)

10 มาตรฐาน  หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

10 มาตรฐาน  หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

11  มารตฐาน ขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.2558(ถ้ามี)

12  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณฯ

12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณฯ

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ

EB3 - หน่วยงานมีรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2563

EB4 - หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2564

1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน  ภายใน 30 วัน ทำการ ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้จัดเจน

1.1  บันทึกข้อความลงนามขออนุญาตเผยแพร่ฯ

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

1.4  คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.6  Lingk แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

2  รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาศ และงบดำเนินงานทุก 6 เดือน)

2.1  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปราฏกการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่แว็บไซต์

2.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

2.2.2  ราบงานความคืบหน้างบลงทุน 2564 ไตรมาศที่1

2.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.1.1  คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ

3.1.2  การควบคุม กำกับ สอบทาน(ประกาศ2560)แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

3.2  หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

3.3  ชุดตัดจ่าย เกิน 100000 บาท

3.3  ชุดตัดจ่าย ต่ำกว่า 100,000 บาท ปี 2564

3.4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9 -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB11 -หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)

EB13 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงานต่ำ

EB14 -หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB17 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB19 -หน่วยงานมีการรวบรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุ่งการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB23 -หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB24 -หน่วยงานมีการกำกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

EB25 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 -หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยควมสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้