โครงการ ITA

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB5 - หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักฯ

EB9 -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB11 -หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)

EB13 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงานต่ำ

EB14 -หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB17 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB19 -หน่วยงานมีการรวบรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุ่งการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB23 -หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB24 -หน่วยงานมีการกำกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

EB25 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 -หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยควมสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

EB2 - หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันทึก

1.1  ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2  นโยบายของผู้บริหาร

1.3  โครงสร้างของหน่วยงาน

1.4  หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้ง

1.5  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564

1.7  ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพย์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

1.8  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจภาระกิจของหน่วยงาน

1.9  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH รพ.กระทรวง

1.10  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

1.11  พระราชบัญญัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.12  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.13  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

1.15  จรรยาบรรณกระทรวง ฯ

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส3

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีและการติดตามประเมินผล ไตรมาส 4

EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติราชการ ตามโครงการ ไตรมาส 3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผลฯ

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาส3

หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ

หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ

7.1 รายงานผลข้อร้องเรียน ปี 2563

8  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)7.1แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2562

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินงานตามผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี ไตรมาส3

9.3  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีตามรอบระยะเวลา

9.4 ประการสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

9.5  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร.1)

9.5 แบบสรุปการจัดหาพัสดุในรอบเดือน สขร. 1 ไตรมาส 3

10 มาตรฐาน  หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

10 มาตรฐาน  หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

11  มารตฐาน ขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.2558(ถ้ามี)

12  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณฯ

12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณฯ

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ

EB3 - หน่วยงานมีรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2563

EB4 - หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2564

1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน  ภายใน 30 วัน ทำการ ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้จัดเจน

1.1  บันทึกข้อความลงนามขออนุญาตเผยแพร่ฯ

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

1.4  คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.6  Lingk แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

1.7 งบลงทุน คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อม ครุภัณฑื์ (คงรูป) – ไตรมาส 2

1.8 ความหมายงบลงทุน – ไตรมาส 2

2  รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาศ และงบดำเนินงานทุก 6 เดือน)

2.1  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปราฏกการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่แว็บไซต์

EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) ไตรมาส 3

2.1งบลงทุนไตรมาสที่4

2.1 หนังสือรายงานผลงบลงทุน ไตรมาส 2

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ(งบดำเนินงาน) ไตรมาส 2

2.2บันทึกรายงานงบดำเนินการ

2.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

2.2 รายงานผลดำเนินการ ไตรมาส2

2.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.1.1  คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ

3.1.2  การควบคุม กำกับ สอบทาน(ประกาศ2560)แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

3.2  หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

3.3  ชุดตัดจ่าย เกิน 100000 บาท

3.3  ชุดตัดจ่าย ต่ำกว่า 100,000 บาท ปี 2564

EB 4 ข้อ 3.3 ชุดตัดจ่าย พค. 2564 ไตรมาส3 ชุดที่ 2

EB 4 ข้อ 3.3 ตัดจ่าย เมย. 64 ไตรมาส 3 ชุดที่ 1

3.3ชุดตัดจ่ายเดือนกรกฎาคม ไตรมาส4

3.3ชุดตัดจ่ายเดือนสิงหาคม ไตรมาส4

EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส 3

3.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส4

3.4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.5 ตัดจ่ายชุดที่ 1 รอบไตรมาส 2

3.6 ตัดจ่ายชุดที่ 2 รอบไตรมาส 2

EB5 - หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ

EB 5 ช้อ 1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ ไตรมาส 3

EB5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส 3

แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาสที่4

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่

2  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในทุกๆไตรมาส ดังนี้

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4  วาง link แสดงหลักฐานบนเว็บไซด์

5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ ตุลาคม 2563

5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ ตุลาคม 2563

5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ ตุลาคม 2563

แบบฟอร์มการเผยแพร่ ตุลาคม 2563

EB7 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB8 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

1 บันทึกข้อความลงนาม/คำสั่งและปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่

EB8 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับดีเด่นดีมาก ไตรมาส 3

2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB8 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ ไตรมาส 3

4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ฯ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

5. ภาพถ่ายติดประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นดีมาก รอบ 2

10 ไตรมาศ 3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB8 รายงานปัญหารการเผยแพร่ข้อมูลฯ ไตรมาศที่ 4

EB9 -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานการเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย

4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลตาอสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น(ถ้ามี)

EB13 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB15 -หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

EB17 -หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำของหน่วยงาน

EB18 -หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

EB20 -หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB21 -หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน

5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกินกรรม

6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น(ถ้ามี)

EB22 -หน่วยงานมีการประชุม อบรม สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนให้ความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB23 -หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB24 -หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1. บันทึกข้อความลงนามอนุมัติประกาศเจตนารมณ์การป้องกันคุกคามและเผยแพร่

2. ประกาศเจตนารมณืการป้องกันการคุกคามทางเพศ

3.คู่มือแนวทางการล่วงละเมิดและคุคามทางเพศ

4. บันทึกแจ้งเวียนฯ

EB24 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ ไตรมาส 3

5.1แบบรายงานผลปฏิบัติล่วงละเมิด

5. บันทึกรายงานผลกำกับติดตามมาตรการป้องแนและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯ

5. รายงานการกกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ไตรมาส4

EB24 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ ไตรมาส 3

6 แบบฟอร์มการเผยแพร่

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส4

7.ภาพรณรงค์หยุด คกคามทางเพศ

EB25 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 -หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยควมสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้

MOIT 1 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซด์ของหน่วยงาน

 1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

1.1 บันทึข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2.มีคำสั่ง มาตรการ กลไก อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มการเยปพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน

 1. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์

2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป้นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560

1.5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.7 ข้อมูลการติด่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟัวความคิดเห็น

2.9 สรุปแผนไตรมาส 2

2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาส 2

2.18 แบบฟอร์มการเผยแพร๋ฯ ไตรมาส2

 1. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT2 ข้อ 9 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี ไตรมาส 3

MOIT2 ข้อ 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf

MOIT 2 ข้อ 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT2 ข้อ 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

15. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17.3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบดำเนินงาน ไตรมาส 4

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

 

MOIT 4 :หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ งบลงทุนฯ

4.1.2 บันทึกข้อความรายงานงบดำเนินงานฯ

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
 2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2565
 3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปี 2565 ของหน่วยงาน
 4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกา
  1. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามราบอระยะเวลาที่กำหนด

  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
  2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  2.1งบดำเนินงาน

  4.2.2 รายงานงบดำเนินการ ไตรมาสที่2

  2.2  งบลงทุน

  4.2.1 รายงานงบลงทุน ไตรมาสที่2

  ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

  1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดวื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และการขออนุญาตเผยแพร่ฯ
  2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100000 บาท และวงเงินเกิน 100000 บาท และการขออนุญาตเผยแพร่ฯ
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
  4. 4.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT4 ข้อ 2.1 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด งบลงทุน

MOIT4 ข้อ 2. ย่อย 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 ข้อ 2. ย่อย 3 MOIT4 ข้อ 2. ย่อย 3

MOIT4 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด งบดำเนินงาน

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน

2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 :หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริการรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่ฯ
 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1 ) ไตรมาสที่ 1

2.1 เดือนตุลาคม 2564

2.2 เดือนพฤศจิกายน 2564

2.3 เดือนธันวาคม 2564

2.4เดือนธันวาคมไตรมาส2

2.4เดือน มกราคม 2565ไตรมาส2

2.5เดือนกุมภาพันธ์ 2565ไตรมาส2

2.6เดือนมีนาคม2565ไตรมาส2

5.1.6 บันทึกข้อความเดือนมีนาคมฯไตรมาส2

5.2.3. สขร.1 ธคไตรมาส2

5.2.4 สขร.1 มคไตรมาส2

5.2.5 สขร.1 กพ ไตรมาส2

5.2.6 สขร. 1 มีค. ไตรมาส2

5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ ไตรมาส2

 1. แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พฤษภาคม 65

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มิถุนายน 65

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน เมษายน 65

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2565

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 2 แสดงแบบ สขร. 1เดือน มิถุนายน 2565

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565

MOIT5 ไตรมาส 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565

2. ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565

2. ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 8 -หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8.1 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ไตรมาส2

8.2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส2

8.3 .2 คู่มือดูแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนไตรมาส2

8.3 หลักฐานการประกาสรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ไตรมาส2

8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส2

MOIT8 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุ

MOIT8 ข้อ 2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

MOIT8 ข้อ 3มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณ

MOIT8 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT10 -หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT11 -หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT12 -หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT13 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

MOIT14 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

MOIT17 -หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT 19 -หน่วยงานมีกากำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซ้อนทับของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามเอกชนSTRONG

 

MOIT 20 -หน่วยงานมีการรายงานผลส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 21 -หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคคลากรในหน่วยและการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน ไตรมาส2

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส2

4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน ไตรมาส2

5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกินกรรม ไตรมาส2

6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ไตรมาส2

MOIT23 -หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

EB24 -หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1. บันทึกข้อความลงนามอนุมัติประกาศเจตนารมณ์การป้องกันคุกคามและเผยแพร่

2. ประกาศเจตนารมณืการป้องกันการคุกคามทางเพศ

3.คู่มือแนวทางการล่วงละเมิดและคุคามทางเพศ

4. บันทึกแจ้งเวียนฯ

EB24 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ ไตรมาส 3

5.1แบบรายงานผลปฏิบัติล่วงละเมิด

5. บันทึกรายงานผลกำกับติดตามมาตรการป้องแนและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯ

5. รายงานการกกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ไตรมาส4

EB24 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ ไตรมาส 3

6 แบบฟอร์มการเผยแพร่

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ ไตรมาส4

7.ภาพรณรงค์หยุด คกคามทางเพศ

EB25 -หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 -หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยควมสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้

MOIT 1 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

1.2 นโยบายผู้บริหารฯ

1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

1.4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.5 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครอง

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.1 บันทึกข้อความ

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแร่ข้อมูล

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6 Infographic คก.จริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ)

8. นโยบายและยุทธสาสตร์ของหน่วยงาน

9 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 (ไตรมาส 2)

–  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ไตรมาส4

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566

– ายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ของหน่วยงานไตรมาส4

12 & 13 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.1 คู่มือการให้บริการ ลิกนิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ (ภารกิจหลัก)

14.2 .คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง (ภารกิจสนับสนุน)

15. ขั้นตอตอนการให้บริการ ผ ป นอก

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้อ

รายงานผลการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป(ไตรมาส2)

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ ไตรมาส 3

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปี 2566 ไตรมาส4

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต(ไตรมาส2)

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

18.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

18.3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ไตรมาส2)

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 ไตรมาส4

18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60

18.5 สขร 1 ไตรมาส 1

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (ไตรมาส 2)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาส 3

MOIT2 ข้อ18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในต่ละรอบเดือน ปี 2566 (สขร.1) ไตรมาส4

MOIT 3 :หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 :หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

บันทึกรายงานผู้บริหารไตรมาส4

บันทึกข้อความ(ไตรมาส2)

ข้อ 1 (5) แบบฟอร์มเผยแพร่

2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

ข้อ 2 (1) บันทึกข้อความ

ข้อ 2 (2.1) งบลงทุน

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน(ค่าเสื่อม)(ไตรมาส2)

-รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบลงทุน(ไตรมาส2)

– รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ไตรมาส 3

– รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ไตรมาส 4

ข้อ 2 (2.2) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เงินบำรุง(ไตรมาส2)

ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานงบดำเนินงาน ไตรมาส 3

– ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน ไตรมาส 4

ข้อ 2 (3) แบบฟอร์มอผยแพร่

3. หนังสือจดสรรงบประมาณ

ข้อ 3 (1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

ข้อ 3 (2) ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง-สป_-60

ข้อ 3 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส2)

– แบบฟอร์มอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

4. คำสั่ง ผิด ปลดประกาศ

MOIT 5 :หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ(ไตรมาส2)

บันทึกข้อความ ผบห.รับทราบและอนุญาตให้เผยแพร่(ไตรมาส3)

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารไตรมาส4

2 แบบแสดง สขร.1 เดือนมีนาคม 2566(ไตรมาส2)

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566(ไตรมาส2)

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566(ไตรมาส2)

สขร.1 พฤษภาคม 2566(ไตรมาส3)

สขร.1 มิถุนายน 2566(ไตรมาส3)

สขร.1 เมษายน 2566(ไตรมาส3)

สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2566 ไตรมาส4

สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2566 ไตรมาส4

สขร. 1 เดือน กันยายน 2566ไตรามาส4

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส2)

แบบฟอร์มการเผยแพร่(ไตรมาส3)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

สขร. 1 เดือน ต.ค.65

สขร. 1 เดือน ธ.ค.65

สขร. 1 เดือน พ.ย.65

MOIT 7 :หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 8 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT 11 :หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT 13 :หน่วยงานประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25652566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT 14 :หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT 15 :หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 16 :หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อ 2.1 บันทึกข้อคววามรับทราบ

ข้อ 2.2 รายงานผลตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่

ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบ

ข้อ1.1 บันทึกรายงานผู้บริหาร(ป้องกันปราบปรามการทุจริต)ไตรมาส4

ข้อ1.2 รายงานผลตามแผนการป้องกัน ปราบปราบการทุจริต ไตรมาส4

ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4

ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ2.1 บันทึกรายงานผู้บริการ(จริยธรรม) ไตรมาส4

ข้อ2.2 รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไตรมาส4

ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(จริยธรรม) ไตรมาส4

ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

MOIT 18 :หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT 19 :หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 20 :หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

MOIT 21 :หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน